تەندروستی

12:48 - 8/7/2020

تەدروستی

تەدروستی


هەورامان‌نیوز
حەوت سودی پاقلە ڪە ڕەنگە تائێستانەت زانیبێت
1-بەرگری لەهیلاڪبونوبێ هێزی دەڪات
2-سودی هەیە بۆدڵ وخانەڪانی لەش
3-ڕیژەی شەڪردادەبەزێنێت لەوڪەسانەی ڪەنەخۆشی شەڪرەیان هەیە
4-بەسودەبۆدابەزاندنی ڪێش
5-دژی زۆربەی نەخۆشیەڪانە چونڪەڪۆئەندامی بەرگری بەهێزدەڪات
6-چارەسەری ڪەمی خوێن دەڪات
7-فشاری بەرزی خوێن دادەبەزێنێت

بۆچوونی تۆ؟
Loading...
بۆچوون

هیچ بۆچوونێک دانەنراوە.